• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਰਕ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਅਰਧ-ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਮੇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਲ ਚੁਣੋ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਮੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ
Last 7 days 53 0
Last 8 - 15 days 17 0
Last 16 - 30 days 16 0
Last 31 - 90 days 374 0
ਵਰਕ ਮੀਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Last 7 days 9
Last 8 - 15 days 6
Last 16 - 30 days 5
Last 31 - 90 days 28
ਕੰਪਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਯੂਥ 4 ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ
Last 7 days 4
Last 8 - 15 days 2
Last 16 - 30 days 5
Last 31 - 90 days 10