ഒരു പുതിയ വിഷയം ചോദിക്കുക / ആരംഭിക്കുക

GMRIT-G M R Institute of Technology എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഉത്തരം വേണ്ടി.
സംവാദം തുടങ്ങുക
 • എന്തും ചോദിക്കുക
  ബന്ധപ്പെട്ടത് GMRIT-G M R Institute of Technology.
  എന്തും ചോദിക്കുക
 • കോളേജ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുക
  ജോലി ചർച്ചചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  കോളേജ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുക
 • യുവ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുക
  നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രധാനമെന്ന്, തൊഴിൽ, കോളേജ്, എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുക.
  യുവ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുക
ഉത്തരം & ഡിബേറ്റ്
 • നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക
  ചർച്ചചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക
 • ഉത്തരം പറയുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക
  ചോദ്യത്തിനായുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.
  ഉത്തരം പറയുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക