എന്നെക്കുറിച്ച്

DKVSRCEW - Dr K V Subba Reddy College Of Engineering For Women is located in Kurnool, Andhra Pradesh & affiliated with Jawaharlal Nehru Technological University. The institute is committed to providing top class technical education to female students to make the self-sufficient.

കീ ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • Peaceful atmosphere to study
 • Center Health Care
 • The college give human values with the best quality of higher education

കോഴ്സ് ഓഫർ

കൂടുതൽ കാണുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

അഡ്മിഷൻ സെൽ

സമ്പർക്ക വ്യക്തി
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ
ഇമെയിൽ@
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

പ്ലെയ്സ്മെന്റ് സെൽ

സമ്പർക്ക വ്യക്തി
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ
ഇമെയിൽ@

ഫോറങ്ങൾ

 • ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉത്തരം നൽകും

വിദ്യാർത്ഥി

ജനപ്രീതി

Dr K V Subba Reddy College Of Engineering For Women ന്റെ പ്രൊഫൈൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 3 ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും, ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായി മുതൽ കണ്ടു.

 • Deepak Das
 • Anshi Sharma
 • 2 കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോക്തൃ കാഴ്ചകൾ

COLLEGE SUMMARY

Dr.K.V.Subba Reddy College Of Engineering For Women Isunaided - Private Institute Located At Kurnool Inandhra Pradesh . The Address Of The Institute Is Dr.K.V.Subba Reddy College Of Engineering For Women Opp. Dupadu Railway Station, N.H - 7, Lakshmi Puram (Post), Kurnool - 518218. Andhra Pradesh ,Kurnool , Pincode518218 . It Operates Under The Parent Organization Viswam Educational Society . The Institute Started Its First Course In 2008. Dr.K.V.Subba Reddy College Of Engineering For Women Is An Institute For Women Only. Dr.K.V.Subba Reddy College Of Engineering For Women Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Subba Reddy Dr E Venkata . Contact Details: Website: Www.Kvsw.In Email: Kvsw.Aicte(at)Gmail.Com Landline No: 8518 - 287619

Course Details:

 

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 57000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 36 Approved Intake (16-17): 36

 

DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 57000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 36 Approved Intake (16-17): 36

 

ELECTRICAL POWER SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 57000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 35000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 35000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 120 Approved Intake (16-17): 120

 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 35000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2008
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 35000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 120 Approved Intake (16-17): 120

 

MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT POST GRADUATE  
Affiliating Body: Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur Year Started: 2009
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT ACCREDITED
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 27000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60
 

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCED COMMUNICATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE 60 Computers of HCL Company with Dual Core-Processors, 1 GB DDR RAM & 80 GB Hard Disk Installed With
2 ANALOG COMMUNICATIONS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 30 MHz Oscilloscope :5 Nos 2 20 MHz Oscilloscope :5 Nos 3 Bred Board Trainer System
3 CHEMISTRY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE Glass ware: Pipettes, Burettes, Volumetric Flasks, Beakers, Standard flasks, Measuring jars, Boiling
4 COMPUTER LAB MANAGEMENT MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION POST GRADUATE 60 Computers of HCL Company with Dual Core-Processors, 1 GB DDR RAM & 80 GB Hard Disk Installed With
5 COMPUTER LAB-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 Server of HCL Company with P4 3.0GHz Processor with 750 GB SCCI Hard Disk & 2 GB DDR RAM. 72 Comp
6 COMPUTER LAB-2-M.TECH ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING POST GRADUATE 1 SERVER AND 20 PCS
7 COMPUTER LAB-3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1 Server of HCL Company with Dual Core 2.6GHz Processor with 750 GB SCCI Hard Disk&2 GB DDR RAM. & M
8 COMPUTER LAB-4 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 Server of HCL Company with Dual Core 2.6GHz Processor with 750 GB SCCI Hard Disk&2 GB DDR RAM. & M
9 COMPUTER LAB-M.TECH ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING POST GRADUATE 1 SERVER AND 20PCS
10 CONTROL SYSTEMS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Linear System Simulator Kit 2. Lead-Lag Compensation Design 3. Study of Synchronous Transmitter
11 CSE-RESEARCH LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING POST GRADUATE 1 Server of HCL Company with Dual Core 2.6GHz Processor with 750 GB SCCI Hard Disk&2 GB DDR & 20 PCS
12 DIGITAL COMMUNICATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. PAM Modulation & Demodulation Trainer : 01 No 2. PWM Modulation & Demodulation Trainer : 01 No
13 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE DSP Kits (TMS 320C 6711) With parallel peripheral interfaces, Power supplies 5V, I/P, O/P, Connect
14 DIGITAL SYSTEM DESIGN LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS POST GRADUATE FPGA/CPLD Trainer Kits : 04 Nos. 2.Doughter Boards(FPGA/CPLD): 04 Nos. 3.Power Cards
15 DIGITAL SYSTEM DESIGN LAB-2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS POST GRADUATE FPGA/CPLD Trainer Kits : 04 Nos. 2.Doughter Boards(FPGA/CPLD): 04 Nos. 3.Power Cards
16 ECE-RESEARCH LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS POST GRADUATE 1. Mentor Graphic tools / Cadance tools/ Synophysis tools. (220 nm Technology and Above)
17 EEE-RESEARCH LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL POWER SYSTEMS POST GRADUATE 1. PSPICE Simulation of Single Phase Converter Using RL Loads 2. PSPICE Simulation of Resonant Phas
18 ELECTRICAL CIRCUIT LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Resisters 1k? : 60 Nos. 2. Resisters 1.2k? : 60 Nos. 3. Resisters 100? : 60 Nos.
19 ELECTRICAL MACHINES LAB-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE DC Shunt Motors: 5 HP, 220V, 1500 RPM With brake load pulley belt with 3p-starter DC Shunt Motor Co
20 ELECTRICAL MACHINES LAB-2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. 3-¢ Slip ring Induction Motor = 440V, 1500 RPM 2. 1-¢ Induction Motor = 230V, 1500 RPM 3. 3-¢ S
21 ELECTRICAL MEASUREMENTS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Calibration and testing of single phase energy meter 2. Calibration of dynamometer type power fa
22 ELECTRICAL TECHNOLOGY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. DC Shunt Motors : 5 HP, 220V, 1500 RPM 1 No, 2. DC Shunt Motor Coupled to 5 HP, 220V, 1500 RP
23 ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 30 MHz Oscilloscope :5 Nos 2 20 MHz Oscilloscope :5 Nos 3 Bred Board Trainer System
24 ELECTRONICS CIRCUITS ANALYSIS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 Class-A Power Amplifier 2) Class-B Power Amplifier 3) Complementary Symmetry Amplifier 4) Class
25 ENGINEERING WORKSHOP LAB-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Carpentry Wises & Tool Sets : 12 Nos. 2. Fitting Wises & Tool Sets : 12 Nos 3. House Wiring
26 ENGINEERING WORKSHOP LAB-2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Carpentry Wises & Tool Sets : 12 Nos. 2. Fitting Wises & Tool Sets : 12 Nos 3. House Wiring
27 ENGLISH COMMUNICATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE P-4 Systems- 35 with MULTIMEDIA LANGUAGE softwareâ??s From K-VAN Solutions Pvt. Ltd with UPS backup.
28 EPS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL POWER SYSTEMS POST GRADUATE -
29 FLUID MECHANICS AND HYDRAULICS MACHINERY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1 Impact of Jet Apparatus : 1 No. 2 Pipe Friction Apparatus : 1 No. 3 Loss of Head due to Sud
30 IC APPLICATIONS AND ECAD LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. FPGA/CPLD Trainer Kits : 04 Nos. 2. Doughter Boards(FPGA/CPLD) : 04 Nos. 3. Power Cards
31 IT WORKSHOP LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. 8 Computers for Assembling. 2. 35 Computers for MS-Office Package
32 MANUFACTURING TECHNOLOGY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE HARDNESS TESTING MACHINE,ARC WELDING MACHINE,HYDRAULIC PRESS,HAND PRESS,BLOW MOULDING MACHINE
33 MATERIAL SCIENCE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE MUFFLE FURNACE,BELT GRINDER,JOMINI END QUENCH APPRATUS,DISC POLISHER,MICROSCOPE
34 MICRO PROCESSOR LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. 8086 Microprocessor Trainer Kit : 9 No 2. 8086 Microprocessor Trainer Kit with DUAL DAC POWER S
35 MICROWAVE AND OPTICAL COMMUNICATIONS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Reflex Klystron Oscillators : 4 Nos. 2. Gunn Doide Oscillators : 4 Nos. 3. Attenuators(Fixe
36 MULTIMEDIA LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1 Server of HCL Company with Dual Core 2.6GHz Processor with 750 GB SCCI Hard Disk&2 GB DDR&60 PCS
37 PHYSICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE Spectrometer, Grating, Prism, Mercury vapour lamp, Sodium vapour lamp, Travelling Microscope, Wedge
38 POWER ELECTRONICS AND SIMULATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING UNDER GRADUATE 1. Trainer Kits of Class A, Class B, Class C, Class D, Class E Force Communications Circuits 2. Sin
39 PULSE AND DIGITAL CIRCUITS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING UNDER GRADUATE 20 MHz Oscilloscope : 5 Nos 2) Bred Board Trainer System : 6 Nos. 3) Regulated Dc Power S
40 STRENGTH OF MATERIALS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE 1.Universal Testing Machine: 1No. 2.Torsion Testing Machine: 1 No. 3.Brinnells / Rockwe
41 SURVEYING LAB-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Chains, Tapes, Ranging Rods, Cross Staff, Arrows, Compasses, Tripods, Optical Square, Plane Tables,
42 SURVEYING LAB-2 ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Theodolites, Leveling Staffs, Tachometers, Total Station

Faculty Details:

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Dr. VENKATA SUBBA REDDY E Male evsubbareddy2007(at)gmail.com PRINCIPAL - REFRIGIRATION AND AIR CONDITIN 26-Dec-15 Regular
2 VENKATESWARLU M Male venkateshmaninti(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG CSE 01-Oct-09 Regular/Approved
3 Dr. HARIS KRISHNA HARIS Male haris.krishna(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG HR 04-Feb-13 Regular
4 Dr. KALLUR PAVAN KUMAR Male kpavankumar502(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG CSE 02-Jan-15 Regular
5 Dr. MAHESH BHASUTKAR Male mahesh.bhasutkar(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG CSE 10-Aug-11 Regular
6 Miss CHAITANYA POSAM Female chaitanya.p(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG EEE 01-Jul-10 Regular/Approved
7 Miss FATHIMA BEEBI P Female fathima(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 02-Dec-13 Regular
8 Miss GHODEKARI TRIVENI Female g.triveni412(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PEED 02-Jan-15 Regular
9 Miss KAMRUNNISA BEGUM SHAIK Female khamrun07(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR UG MATHEMATICS 07-Jul-09 Regular/Approved
10 Miss LAKSHMI DEEPA Y Female lakshmi_deepa(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG EEE 22-Feb-10 Regular/Approved
11 Miss NAVYA TEJA T Female navyateja(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 01-Aug-13 Regular
12 Miss NAZNEEN SHAGUFA SHAIK Female maajuu(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG ECE 05-Aug-09 Regular/Approved
13 Miss PRAVALLIKA P P Female pravallika(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG - 01-Nov-13 Regular
14 Miss RAGA DEEPIKA P Female palepuradhadeepika(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG DECS 04-Aug-09 Regular/Approved
15 Miss SHILO sowmya grace KANDUKURI Female kandukurisowmya.k(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG CHEMISTRY 08-Oct-13 Regular
16 Miss SRIJA R R Female srija(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 01-Oct-13 Regular
17 Miss TAHSEEN banu S Female tahseen(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 02-Jan-14 Regular
18 Miss VENKATA SOWJANYA PENNETI Female venkatasowjanyapenneti(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG ECE 22-Feb-10 Regular/Approved
19 Miss VENNAPUSA MEGHANA Female megana.vennapusa(at)gmaul.com ASST PROFESSOR UG EPS 19-Jan-15 Regular
20 Miss WASIHA Tasneem DUDYALA Female wasiha(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG CSE 21-Jul-14 Regular
21 Mr. ABDUL ARSHAD MOHAMMED Male abdu7896(at)gmail.com ASST PROFESSOR - - 01-Sep-15 Regular
22 Mr. CH JAGADISH PRASAD Male jagadishprasad.001(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG SE 29-Jan-15 Regular
23 Mr. NIMMALA MANOJ KUMAR Male manojkumar.n(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG EPS 02-Feb-15 Regular
24 Mr. PRAVEEN KUMAR KURIVIKUPPAM Male china.praveenreddy(at)gmail.com ASST PROFESSOR - PID 09-Jul-15 Regular
25 Mr. TRILOK VISWANATHAM Male gupta3lok(at)gmail.com ASST PROFESSOR - PED 09-Jul-15 Regular
26 Mr. ABDUL RASOOL P Male rasool4you(at)gamil.com ASST PROFESSOR - VLSI 10-Sep-15 Regular
27 Mr. ARUN KUMAR A. Male akavity.arunkumar(at)gmail.com ASST PROFESSOR - DECS 09-Jul-15 Regular
28 Mr. ARUN KUMAR REDDY D. Male dhanireddyarun(at)gmail.com ASST PROFESSOR - ENERGY SYSTEMS 09-Jul-15 Regular
29 Mr. ASIM MD Male shaikh.mdasim(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG CSE 01-Jul-14 Regular
30 Mr. B ASHOK KUMARREDDY Male bogeashok(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG STRUCTURAL ENGINEERING 19-Jan-15 Regular
31 Mr. B PRADEEP REDDY Male pradeep.knl(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PEED 02-Jan-15 Regular
32 Mr. B KRANTHI KUMAR Male kranthi87(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 17-Jan-14 Regular
33 Mr. BHARADWAJ K. Male bharadwajk.4444(at)gmail.com ASST PROFESSOR - - 21-Jan-16 Regular
34 Mr. GABU CHAITHANYA KUMAR Male g.ck.207(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PEED 02-Jan-15 Regular
35 Mr. GOWRAPPA RAMAKRISHNA Male ramkinec202(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PEED 05-Jan-15 Regular
36 Mr. HONNUR SAHEB K Male honnur44(at)gmail.com ASST PROFESSOR - EPS 01-Dec-14 Regular
37 Mr. ISMAIL SAHEB S Male radhikamahesh43(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG LIBRARIAN 02-Jul-12 Regular
38 Mr. JEEVAN GOUD E. Male vajra117(at)gmail.com ASST PROFESSOR - - 22-Jan-16 Regular
39 Mr. K CHANDRA SEKHAR Male chandra.social(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 17-Jan-14 Regular
40 Mr. KAUSHAIK M CHANDRANANDA Male nandakaushik007(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 01-Jul-14 Regular
41 Mr. KISHORE K Male kishore.0331(at)gmail.com ASST PROFESSOR - CSE 07-Jun-15 Regular
42 Mr. KOPPALA SIVA SANKAR REDDY Male sivasankar.reddy(at)gmail.com
 

Library Facilities :

Reading Hall Capacity: 200
Library Network: YES
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 8.00 AM - 5.00 PM
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 2855
No of Volumes: 14575
No of National Journals: 45
No of Inter-National Journals: 33
2
Programme: MANAGEMENT
No of Titles: 223
No of Volumes: 1825
No of National Journals: 12
No of Inter-National Journals: 12

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: R.Samaiah
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Teaching
Associated With: College
Date of Appointment: 01-Jul-13
 
Name of Committee Member: Mrs S Sufia Anjum
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Teaching
Associated With: College
Date of Appointment: 01-Jul-13
 
Name of Committee Member: MD.Asim
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Teaching
Associated With: College
Date of Appointment: 01-Aug-14
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 13
2 DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 22
3 ELECTRICAL POWER SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 7
4 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 22
5 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 13
6 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 27
7 ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 69
8 MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT POST GRADUATE 1st Shift 55
വിർച്വൽ പേയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്
Dr K V Subba Reddy College Of Engineering For Women വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക
നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സഹായം
 • തൊഴിലുടമ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് റിക്രൂട്ടർമാരെ നിങ്ങളുടെ കാമ്പസ് സന്ദർശിക്കാൻ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
  Encourage employer
 • സഹായം അഡ്മിഷൻ പ്രവേശന തൊഴിലന്വേഷകർ നിങ്ങളുടെ കോളേജും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.
  Aid admission
ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക