ಸಿಬ್ಬಂದಿ
  • ಇಲ್ಲಿ CGC - Chandigarh Group of Colleges ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
    ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ.
    ನೀವು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ
ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ