વિશે

VSSUT-Veer Surendra Sai University of Technology is located in Burla, Odisha and affiliated with Sambalpur University. The college has emerged with an aim to spread education among the young minds and development a personality and responsibility in them with the support of guidance of faculty.

કી હાઇલાઇટ્સ

 • Standard Technical Education
 • Enhance the content knowledge
 • Update the staff and faculty by training them

સંપર્ક વિગતો

એડમિશન સેલ

સંપર્ક વ્યક્તિ
સંપર્ક નંબર
ઇમેઇલ@
સત્તાવાર વેબસાઇટ

પ્લેસમેન્ટ સેલ

સંપર્ક વ્યક્તિDr. P. Nanda
સંપર્ક નંબર+91-6632113450
ઇમેઇલplacement.uce@gmail.com

ફોરમ્સ

 • આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અથવા ફેકલ્ટી જવાબ આપશે

બ્લોગ્સ

વિદ્યાર્થી

લોકપ્રિયતા

Veer Surendra Sai University of Technology ની પ્રોફાઇલ સમગ્ર વિશ્વમાં 7 સ્થાનોમાંથી જોવામાં આવી છે, તાજેતરમાં Patna માંથી

 • છેલ્લા 30 દિવસમાં વપરાશકર્તા જોવાઈ

COLLEGE SUMMARY

Veer Surendra Sai University Of Technology, Burla Isgovt Aided Institute Located At Burla Inodisha . The Address Of The Institute Is Veer Surendra Sai University Of Technology, Burla Po. Burla Engg. College, Dist. Sambalpur ,Sambalpur , Pincode768018 . It Operates Under The Parent Organization Veer Surendra Sai University Of Technology, Burla . The Institute Started Its First Course In 1994. Veer Surendra Sai University Of Technology, Burla Is Open For Both Men And Women. Veer Surendra Sai University Of Technology, Burla Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Director E.Saibaba Reddy , Having A Teaching Experience Of 30 Years And Research Experience Of 25 Years. Contact Details: Website: Www.Vssut.Ac.In Email: Vcvssut(at)Gmail.Com Landline No: 663 - 2430211
 

Course Details

 

COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1993
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 2013
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

HEAT POWER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1972
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

MACHINE DESIGN ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1972
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 2010
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

POWER ELECTRONICS AND CONTROL ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

POWER SYSTEMS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1969
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 2010
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

STRUCTURAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1969
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

TRANSPORTATION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Sambalpur University, Sambalpur Year Started: 1975
Shift: 1st Shift Accreditation Status: APPLIED PENDING
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: N
Annual Fees (15-16): ? 45640 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

VLSI ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
 

Lab Details

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCE MATERIAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Stefans Constant Kit, Viscosity Apparatus, Hysteresis Curve Fourier Analysis 30MHZ CRO
2 BASIC ELECTRICAL ENGG. LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE WATTMETER, VOLTMETER, AMMETER, RHEOSTATE, ENERGY METER,D.C.GENERATOR, D.C.MOTOR, TRANSFORMER,MEGGER
3 BASIC ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE DSO,FG,COMPUTER,PSPICE SOFTWARE
4 BOILER HOUSE ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Cochran Water tube boiler
5 CENTRAL COMPUTER FACILITY ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE P-IV, Dual Core, 500GB, Laser Printer, scanner
6 CENTRAL INTERNET FACILTY ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE 1 GBPS Connectivity from BSNL under NMEICT SCheme of GOI, Existing LAN(200 nodes) . extended
7 CENTRAL WORKSHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Gear Hobbing M/C, Lathe, Milling M/c, surface grinding m/c, MIG,TIG, ARC, GAS Welding M/C, Foundry
8 COMM. & CIRCUIT LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE CRO, Signal Analyzer, Sattellite Communication Kit, Radar Trainer kit Kits for communication
9 COMPUTATIONAL & POWER SYSTEM LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE MHO RELAY, IMPEDANCE RELAY, BIASED DEFFERENTIAL RELAY,3-PHASE ALTERNATOR,TRANSFORMER ETC.
10 COMPUTATIONAL LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER POST GRADUATE Laser Printer P-IV PCs
11 COMPUTER / CAD CAM LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Nastran Patran Software AutoCAD Software ANSYS SOFTWARE
12 COMPUTER AIDED DESIGN LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING UNDER GRADUATE CATIA software
13 COMPUTER GRAPHICS LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING UNDER GRADUATE 15 NOS OF P-D WITH WINDOWS XP AND CPP WITH TC SOFTWARES.
14 COMPUTER LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE P-IV COMPUTERS WITH ACCESSORIES
15 COMPUTER LAB. (EL&TC) ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE -
16 COMUNICATION ENGINEERING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY TELECOMMUNICATION ENGINEERING POST GRADUATE DOPPLER RADAR,SATELLITE COM, TRANSMISSION LINE
17 CONCRETE LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE UNIVERSAL TESTING MACHINE
18 DATA COMM. & COMPUTER NETWORKING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING UNDER GRADUATE A NUMBER OF DIGITAL & ANALOUGE MODULE KITS
19 DEGITAL ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE CRO,FG.AG
20 DESIGN & PROGRAMMING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE SUN Fire X2100: 2GB RAM, 250 GB HDD, Sun Solaris.
21 DIGITAL & INSTRUMENTATION LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE TEMP. TUTOR ON RTD,THERMOMETER, THERMISTER,STAIN GUAGE TRAINER, KELVIN'S DOUBLE BRIDGE
22 DIGITAL ELECTRONICS LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY UNDER GRADUATE MODULES FOR DIGITAL ELECTRONICS
23 DIGITAL LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE -
24 DIGITAL SIGNAL PROCEESING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE DSP KIT,MATLAB
25 DYNAMICS AND VIBRATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MACHINE DESIGN POST GRADUATE Vibration Analyser strain Indicator Motorised Governor, Vibration Pickup whirling of Shaft
26 ELECT.COMPUTER LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE PENTIUM P-IV COMPUTERS, PSCAD, ETAP POWER STATION, MATLAB,LASERJET PRINTER, SCANNER, UPS
27 ELECTRICAL MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE D. C. MOTOR, D.C. GENERATOR, INDUCTION MOTOR (1-PHASE & 3-PHASE),AMMETER,VOLTMETER,RHEOSTATE,W.METER
28 ENVIRONMENTAL ENGG LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE -
29 GEOLOGY LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE MICRO-OPTIC THEODOLITE
30 HEAT TRANSFER LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Emmisivity Measuremt App Critical Heat flux Apparatus Force Convection Apparatus Thermal conduct
31 HIGH VOLTAGE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE HIGH VOLTAGE SHEARING BRIDGE,140 KV, 0.49 Kj IMPULSE, 280 KV DC, 100 KV AC TEST SET,60 KV OILTESTSET
32 HIGHWAY LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE AUTOMATIC TRAFFIC COUNTER
33 HYDRAULICS & FLOW LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Automatic Weather Station
34 HYDRAULICS MACHINES LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Piston pump test rig with motor Kirloskar make electric inverter pelton turbine plunger pump Kap
35 INSTRUMENTATION & CONTROL LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE -
36 LANGUAGE LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Multimedia LCD Projector, Video Camera, VGA Multiplier, wireless microphone,
37 LINUX NETWORKING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING UNDER GRADUATE 31 NOS OF P-IV WITH 14"" MONITOR HAVING 256 MB RAM, 80GB HDD CONNECTED THROUGH LAN.
38 LINUX PC LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING UNDER GRADUATE 31 NOS OF LINUX PC
39 MATERIAL TESTING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Metallurgical microscope surface roughness testor, UTM,Magnetic crack detector Impact testing mach
40 MCA LAB. MCA COMPUTER APPLICATIONS POST GRADUATE P-IV COMPUTER Laser Printer High end server, Scanner MS-office
41 METAL CUTTING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING UNDER GRADUATE Tool & Cutter Grinder, HMT Lathe, Dynamometers Lathe, Milling, Drilling
42 METAL FORMING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING UNDER GRADUATE MECHANICAL PRESS, Sheering Machine, FFT ANALYSER with transducers, Sheet bending machine
43 MICROPRO. LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Micoroprocessor Kits
44 MICROPROCESSOR LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING UNDER GRADUATE 8085 MP KIT, 8086 MP KIT, 8051 MC KIT,8255 KIT,RELAY TESTING KIT.ADC-DAC KIT.
45 MICROWAVE LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & TELE-COMMUNICATION ENGINEERING UNDER GRADUATE NETWORK ANALYZER,SWEEP GENERATOR
46 MODERN PHYSICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Resistivity Measurement by Fore probe Method, Fermi energy Expt, G.M. Counter, Hall effect set up,
47 NETWORK DEVICE ENGG. LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE NETWORK THEOREM KIT, CABLE FAULT LOCATOR, SPECTRAL ANALYSIS, AC-DC TRANSIENTS,2-PORT NETWORK,
48 NON-TRADITIONAL MECHINING LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING UNDER GRADUATE Electro discharge Machining setup abrasive Jet Machine Nd-Yag Laser Ultrasonic M/C
49 ORGANIC CHEMISTRY LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Spectrophotometer, pH Meter, Viscometer, Conductivity meter, Digita Balance
50 PHOTONICS & LASER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FIRST YEAR/OTHER UNDER GRADUATE Travelling Microscope, Laser Apparatus, Michaelson Interferometer with Telescope & SBL,
51 POWER ELECTRONICS & DRIVE ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE SCR FIRING KIT,COMMUTATION KIT,3-PHASE IGBT BASED DC CHOPPER, 3-PHASE IGBT BASED INDUCTIONMOTORDRIVE
52 PRODUCTION ENGINEERING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING POST GRADUATE HFCVD Diamond Coating Mettallurgical Microscope Hydraulic Press Spinning Machine Piezo Electric
53 REFRIGERATION AND AC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY HEAT POWER ENGINEERING POST GRADUATE AC Tutor Refrigeration Tutor Dehumidification Unit Reciprocating air compressor
54 ROBOTICS & FMS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY PRODUCTION ENGINEERING UNDER GRADUATE Articulated Robot CNC Milling Machine, CNC Lathe, ASRS, S/W Workspace, Linear Shutter Conveyor,
55 ROBOTICS & FMS LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE 4 axis robotic controller Tool maker microscope NC Trainer Optical Flat Complete Mentor
56 SOFTWARE ENGG. LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 30 CORE2 DUO PCS WITH WINDOWS SOFTWARE
57 SOIL MECHANICS LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE -
58 SOLAR ENERGY LAB. ENGINEERING AND TECHNOLOGY " "
 

Faculty Details

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 ABINASH PANDA Male abinash123(at)rediffmail.com LECTURER UG COMPUTER SC. & ENGG 12-Jan-12 Adhoc/Contract
2 ADITI CHATTERJEE Female urwithaditi(at)yahoo.co.in LECTURER UG - 12-Feb-12 Adhoc/Contract
3 ADITI CHATTERJEE Female uraditi(at)yahoo.co.in LECTURER UG - - Part time
4 ADITYA KUMAR HOTA Male aditya.hota82(at)gmail.com LECTURER PG VLSI 06-Dec-12 Regular
5 AJAYA KUMAR NAYAK Male ajayanayak07(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG COMPOSITE STRUCTURES 08-Sep-11 Regular/Approved
6 AK BHOI Male bhoiak(at)gmail.com LECTURER UG - 13-Feb-12 Adhoc/Contract
7 ALFA BISOI Male alfabisoi1986(at)gmail.com LECTURER UG MECHANICAL ENGG. 06-Jan-12 Adhoc/Contract
8 ALFA BISOI Female bisoi(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
9 ALIVA PANDA Female alivapanda(at)gmail.com LECTURER UG - 13-Jan-12 Adhoc/Contract
10 AMBARISH PANDA Male ambarish(at)gmail.com LECTURER UG - 12-Feb-12 Adhoc/Contract
11 AMIT KUMAR Male amitkumar(at)yahoo.co.in LECTURER UG - - Part time
12 ANIL KUMAR BISI Male anilbisi(at)hotmail.com LECTURER UG - - Part time
13 ANKITA BOHIDAR Female ankitabohidar(at)gmail.com LECTURER UG CIVIL ENGG. 05-Jan-12 Adhoc/Contract
14 ANSHUMAN PATNAIK Male pat_ans(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
15 ANUGYA SARAP Male anugyasarap(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
16 ARATI RATH Female aratirath(at)rediffmail.com LECTURER UG - - Adhoc/Contract
17 ARCHANA BARAL Female archana(at)yahoo.co.in LECTURER UG - - Part time
18 ASHAPURNA DASH Female ashapurna_bbsr(at)yahoo.co.in LECTURER UG LINGUISTICS 26-Aug-09 Regular/Approved
19 ASHOK KUMAR PANDA Male ashokspanda(at)yahoo.co.in OTHER PG INDUSTRIAL CHEMISTRY 16-Sep-11 Regular/Approved
20 ASIT KUMAR PARIDA Male parida_asit6(at)gmail.com LECTURER UG MECHANICAL ENGG. 08-Jan-12 Adhoc/Contract
21 ASIT Kumar PARIDA Male asit(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
22 ASUTOSH TRIPATHY Male tripathy(at)yahoo.com LECTURER UG - - Part time
23 AUROBIND BAG Male abag(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
24 AUROBIND BEHERA Male aurobind(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
25 BANDAN KUMAR BHOI Male bandanindia(at)gmail.com LECTURER PG VLSI DESIGN & EMBEDDED SYSTEM 08-Sep-11 Regular/Approved
26 BHARATI PUJARI Male pujari(at)hotmail.com LECTURER UG - - Adhoc/Contract
27 BIKRAMADITYA DAS Male adibik09(at)gmail.com LECTURER (SEL GR) PG WIRELESS COMMUNICATION 08-Aug-11 Regular/Approved
28 CHAKRAPANI GHADAI Male cghadai(at)gmail.com LECTURER UG SYSTEM SCIENCE & AUTOMATION 10-Aug-11 Regular/Approved
29 CHIRANJIBI BEHERA Male chiranjini(at)yahoo.co.in LECTURER UG - - Part time
30 CHITTA ranjan MEHER Male chitta_meger(at)yahoo.co.in LECTURER UG - - Part time
31 DAMODAR PRADHAN Male dauprad(at)yahoo.ci.in LECTURER PG - - Part time
32 DEBASHISH ROUT Male dbsrout(at)gmail.com LECTURER UG - 14-Feb-12 Adhoc/Contract
33 DEEPAK KUMAR LAL Male laldeepak.sng(at)gmail.com LECTURER PG POWER SYSTEM 08-Aug-11 Regular/Approved
34 DEGAL chandrasekhar RAO Male rao.dchandrasekhar(at)gmail.com LECTURER PG COMPUTER SC. & ENGINEERING 10-Aug-11 Regular/Approved
35 DIPAK Kumar SAHOO Male dksahoo(at)gmail.com PROFESSOR PG STRUCTURAL ENGINEERING 30-Dec-11 Regular/Approved
36 DK PATEL Male dkpatel(at)vssut.ac.in LECTURER PG - 11-Feb-12 Part time
37 DK PATEL Male dkpatel(at)vssut.ac.in LECTURER PG - 12-Feb-12 Part time
38 DWITI KRUSHNA BEHERA Male dwiti_78(at)yahoo.com LECTURER PG NUMERICAL ANALYSIS 03-Jan-94 Regular/Approved
39 GANESWAR NATH Male ganesh_nath99(at)yahoo.co.in LECTURER PG ULTRASONIC WAVE 08-Aug-11 Regular/Approved
40 HAIMABATI DAS Female hemvssut(at)gmail.com LECTURER UG - - Part time
41 JAMINI RANJAN MOHANTY Male jaminiranjan73(at)gmail.com ASSOCIATE PROFESSOR UG INDUSTRIAL CHEMISTRY 31-Dec-12 Regular
42 JAYANTI MUNDA Female jayantinitw(at)gmail.com LECTURER PG GEOTECHNICAL ENGINEERING 16-Aug-11 Regular/Approved
43 K MADHURI Female madhri(at)hotmail.com LECTURER UG - - Part time

Library Facilities 

Reading Hall Capacity: 200
Library Network: Yes
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 8.30 AM to 8.30 PM
 

Library Books 

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 64205
No of Volumes: 130612
No of National Journals: 184
No of Inter-National Journals: 165

Anti-Ragging Details

Name of Committee Member: Prof. E.Saibaba Reddy, Vice-Chancellor, Prof. D. Mishra, Dean, S.W., Prof. P.K.Pradhan, Registrar
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Teaching / Administration
Associated With: -
Date of Appointment: 28-Sep-15
 
Name of Committee Member: Prof. D.Mishra, Dean, SW &HODs & Wardens/Asst.Wardens
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Teaching / Administration
Associated With: -
Date of Appointment: 28-Sep-15
 

 

Student Count

Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 COMMUNICATION SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
2 COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
3 GEOTECHNICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 16
4 HEAT POWER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
5 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
6 MACHINE DESIGN ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
7 MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
8 POWER ELECTRONICS AND CONTROL ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
9 POWER SYSTEMS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
10 PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
11 STRUCTURAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
12 TRANSPORTATION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
13 VLSI ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
14 WATER RESOURCE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 0
15 CHEMICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
16 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
17 COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
18 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
19 ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
20 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
21 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
22 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
23 METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
24 PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 0
તમારી કોલેજ મદદ
 • એમ્પ્લોયરને પ્રોત્સાહિત કરો
  તમારા કેમ્પસની મુલાકાત માટે હજારો રિક્રુટર્સને જાણકાર નિર્ણય લેવાની મંજૂરી આપો.
  એમ્પ્લોયરને પ્રોત્સાહિત કરો
 • એડ એડમિશન
  પ્રવેશ સીકર્સને તમારા કૉલેજ અને તેના વિદ્યાર્થીઓને જાણવા અને જોડાવા જણાવો.
  એડ એડમિશન
માત્ર સંબંધિત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માહિતી અપડેટ