કોલેજોમાં અધ્યતન સમાચાર
Latest News in colleges
તમારી કોલેજ સમાચાર, ઇવેન્ટ્સ અને માહિતી શેર કરો & info

હવે પોસ્ટ કરો


કેમ્પસ ન્યૂઝ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ
 • સમાચાર શોધો
  શું ચાલી રહ્યું છે તે જાણો: તેના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સમાચારની અંદર.
  સમાચાર શોધો
 • ઘટનાઓ જાણો
  કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આગામી ઘટનાઓ અને અન્ય ગતિવિધિઓને જાણો
  ઘટનાઓ જાણો
 • કેમ્પસ ગોસિપ
  વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તાજેતરના બઝ & સોફ્ટ કથાઓ.
  કેમ્પસ ગોસિપ