વિશે

ADPIT - AD Patel Institute of Technology is one of the premier institutes in Gujrat. It is affiliated with Gujarat Technological University. The college offers UG & PG courses in the all the departments of Engineering. Our vision is to imbibe in the students, basic human values in order to help them, develop individually.

કી હાઇલાઇટ્સ

 • Excellent Placement record since inception
 • Well qualified teachers
 • One of the Top best Engineering College

સંપર્ક વિગતો

એડમિશન સેલ

સંપર્ક વ્યક્તિA D Patel Institute of Technology
સંપર્ક નંબર+91-2692-23368
ઇમેઇલprincipal@adit.ac.in
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://www.adit.ac.in/

પ્લેસમેન્ટ સેલ

સંપર્ક વ્યક્તિA D Patel Institute of Technology
સંપર્ક નંબર+91-2692-23368
ઇમેઇલprincipal@adit.ac.in

ફોરમ્સ

 • આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અથવા ફેકલ્ટી જવાબ આપશે

ફોટાઓ

વિદ્યાર્થી

સરનામું

New Vallabh Vidhyanagar
Post Box:-52 Vitthal Udyognagar-
Vallabh Vidhyanagar
388121

લોકપ્રિયતા

A D Patel Institute of Technology ની પ્રોફાઇલ સમગ્ર વિશ્વમાં 8 સ્થાનોમાંથી જોવામાં આવી છે, તાજેતરમાં Aquiraz માંથી

 • છેલ્લા 30 દિવસમાં વપરાશકર્તા જોવાઈ

COLLEGE SUMMARY

A.D.Patel Institute Of Technology Isunaided - Private Institute Located At Anand Ingujarat . The Address Of The Institute Is P.O.Box No.-52, Behind 4Th Phase, Gidc Vitthal Udyognagar, New Vallabh Vidya Nagar ,Anand , Pincode388121 . It Operates Under The Parent Organization Charutar Vidya Mandal . The Institute Started Its First Course In 2000. A.D.Patel Institute Of Technology Is Open For Both Men And Women. A.D.Patel Institute Of Technology Is Open For All Sections Of Society. The Head Of The Insititute Is Principal Rajeevkumar Jain , Having A Teaching Experience Of 33 Years And Research Experience Of 33 Years. Contact Details: Website: Www.Adit.Ac.In Email: Principal(at)Adit.Ac.In Landline No: 2692 - 233680

Course Details:

 

CAD/CAM ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 131000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 24 Approved Intake (16-17): 24

 

ELECTRONICS & COMMUNICATION(SIGNAL PROCESSING & COMMUNICATION) ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 131000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 18 Approved Intake (16-17): 18

 

MECHANICAL ENGINEERING (THERMAL ENGG) ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2012
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 131000 Course Duration: 2 years
Approved Intake (15-16): 24 Approved Intake (16-17): 24

 

AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2003
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2011
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2000
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2001
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2000
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

FOOD PROCESSING TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2001
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  
Affiliating Body: Gujarat Technological University, Ahmedabad Year Started: 2000
Shift: 1st Shift Accreditation Status: NOT APPLICABLE
Course Type: FULL TIME Course Mode: Regular
NRI Approved : NA PIO Approved: NA
Any Foreign Collaboration : NA Name of Foreign University: -
Annual Fees (15-16): ? 99000 Course Duration: 4 years
Approved Intake (15-16): 60 Approved Intake (16-17): 60

 

MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE  

Lab Details:

Sr No. Lab Name Programme Course Level of Course Major Equipments
1 ADVANCE COMPUTING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 52 New Acer i7 Systems Core i7 With OS, 4770 Processor intel H81 Chipset motherboard, 4 GB DDR3 RAM
2 ADVANCED COMPUTING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING UNDER GRADUATE 36 Computers: Acer Veriton i3-18, Acer Veriton i7-18
3 ADVANCED SURVEYING 328 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Auto level, Plane Table, Theodolite, Digi. Planimeter, Dumpy-level, Total Station, Digital Theodo
4 ANALOG ELECTRONICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE function generator, power supplies, digital multi meters, cathode ray oscilloscope and breadboard.
5 ANTENNA & MICROWAVE LABORATORY -330 ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE computerized antenna trainers,microwave test bench,DSO,PCAD Software, Radar Trainer.Band Gap Measure
6 AUTOMOBILE ELECTRIC AND ELECTRONICS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING UNDER GRADUATE BOSCH Make Auto Electrical Test bench BOSCH Make Sparkplug Tester BOSCH Make Multifunction Unit
7 AUTOMOBILE ENGINE LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING UNDER GRADUATE 2 stroke single cylinder Petrol Engine Test rig of bajaj scooter 4Testing Matruck, MARUTI 800 Pro
8 AUTOMOBILE SYSTEMS LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING UNDER GRADUATE Gear box (Sliding mesh, Constant mesh, Synchromesh with cut section) of TATA truck, MARUTI 800 P
9 AUTOMOBILE TESTING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY AUTOMOBILE ENGINEERING UNDER GRADUATE BOSCH Make Diesel Fuel Pump Test Bench ASNU Make MPFI Cleaning and Testing Matruck, MARUTI 800 Pro
10 BASIC COMPUTING LABORATORY-1 ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING UNDER GRADUATE 36 Computers: Acer Veriton i3-18, Acer Veriton i7-18
11 BASIC ELECTRICAL AND ENGINEERING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Battery 7.2 Ah 12V,Inverter-100W, Rheostat 100 Ohms 2.5 A,Small Solar Cell (4*4),Solar Panel(PV mod
12 CE SERVER ROOM ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING UNDER GRADUATE 6 Servers, 15 Managable switches, 9 Patch Panel Port, 1 Network Rack,2Cloud Computing Server
13 COMMUNICATION ENGG.-329A ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE telephone trainers, television trainer, EPX-2000 FALCON,EPABX Trainer Kits (Vinytics), AM-FM Traine
14 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY THERMAL ENGINEERING POST GRADUATE Fluent 6.3 Software - 20 seats Agilent make Multifunction Switch/Measure Unit with Manual,Software,
15 COMPUTER AIDED DESIGN LAB -I ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Pro/Engineer software,Zenith make computers (50 nos.),CNC Train Simulation Software,LS Dyna Software
16 COMPUTER AIDED DESIGN LAB -II ENGINEERING AND TECHNOLOGY CAD/CAM POST GRADUATE ANSYS 14.0
17 COMPUTER AIDED MANUFACTURING ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE CNC Turning Machines,CNC Milling Machines
18 COMPUTER LAB. WS114 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE 30 computers Acer i5,4GB,500gbHDD
19 CONCRETE TECHNOLOGY 138 B ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Compression testing machine, Table Vibrator, Concrete Mixer, Humidity Chamber, Aggre. Impect testin
20 CONTROL SYSTEM ENGINEERING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE synchros, dc servomotor and ac servomotor trainer, linear system simulator,dc speed control system,
21 DATA AND KNOWLEDGE ENGINEERING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING UNDER GRADUATE 52 Computers: Zenith Premium P.C. - Core2Duo - E8400 3 GHz
22 DIGITAL CIRCUIT LABORATORY & MICROPROCESSORS LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE Logic Analyzer, peripheral boards such as A-D Converter,D-A converter,8255(PPI), 8253( Programmable
23 DIGITAL SIGNAL PROCESSING & COMPUTATIONAL LABORATORY-331A ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE DSP Starter Kit TMS320C5416,TMS320C6711 and TMS320C6713,Labview 8.0,OPTSIM 5.0 ,Spice Creator,Circui
24 EARTHQUAKE ENGINEERING WS115 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE SHAKE TABLE AND MODELS
25 ELECTRICAL MACHINE ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Premier make Schrage motor 3-phase 440V 50 Hz 3.7 KW 6 pole , 200-1800 rpm,single phase and three ph
26 ELECTRICAL MEASUREMENT ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Alstom Make Relay Type: - Micom P â?? 632Verniar potentio meter, Industrial Kelvin double bridge, P
27 ELECTRONICS WORKSHOP ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE Electronic Work bench with DSO,PS,FG,DMM,Solder iron ,Breadboard, LCR METER, LCRQ BRIDGE, PCB DRILL.
28 ELEMENTS OF CIVIL ENGINEERING 106 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Dumpy Level, Compass, Plani meter,Metalic Chain,
29 ENVIRNMENTEL ENGINEERING WS111 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Digital PH meter, Conditivity TDS meter, Spectrophoto meter, digital sound meter, Digital Turbidity
30 FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Fanuc Make Robot,Automatic Storage & Retrieval System Automatic Guided Vehicle with FMS Equipments
31 FLUID MECHANICS ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Losses in pipe fittings Raynoulds Apparatus Free & force Vortex Apparatus Flow over notches a
32 FLUID POWER CONTROL ENGINEERING AND TECHNOLOGY CAD/CAM POST GRADUATE Hydraulic and Pneumatic Trainer Kit,Hydarulic and Pneumatic Software,Air Compressor - 1 phase - 2 HP
33 GEOLOGY WS115 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Mineral Specimen, Rock Specimens, ore specimen, clinometer compass, Brunto compass, pocket lance, Mo
34 GEOTECH ENGINEERING WS113 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Hot Air oven, Sieve Shaker, Liquid limit app., Relative Density meter, Load frame, Triaxial cell, Po
35 GUI AND PERIPHERAL LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY COMPUTER ENGINEERING UNDER GRADUATE 44 Computers: Zenith Premium P.C. - Core2Duo - E8400 3 GHz, 08 Computers: Acer Veriton M200-H57 C
36 HEAT AND MASS TRANSFER ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Forced convection apparatus Condensation in drop and film form Regenerative heat exchanger apparat
37 HEAT AND MASS TRANSFER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOOD PROCESSING TECHNOLOGY UNDER GRADUATE Fresh Vegetable and Fruit Handling Line
38 HIGH VOLTAGE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Servo control Rectifier I/P 400 to 440 V AC, 50 Amp, 3 â?? phase, 50 Hz, O/P 180 to 250 V DCIMPULES GE
39 HIGHWAY ENGINEERING WS112 ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE Visco meter, Los angeles Abrasion testing machine , Flash point app., Benkelman Beam with Digi. dia
40 HYDRAULIC LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Variable Speed Centrifugal Pump Test Rig,Variable Speed Reciprocating Pump Test Rig,Gear Pump Test R
41 I.C.ENGINES ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE 2 Stroke single cylinder Petrol Engine Test Rig,Two stage Reciprocating Air Compressor Test rig,Smok
42 INSTRUMENTATION LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Pressure Measurement Trainer based on Microprocessor 8085
43 INTERNET LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 47 Computers: 36 - Zenith Premium P.C. - Core2Duo - E8400 3 GHz, 1-Acer i7,10-Zenith system 80gb hdd
44 MATERIALS SCIENCE & METALLURGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Magnetic Crack Detector Eddy Current Tester Ultrasonic Flaw Detector Cut off Wheel m/c. Carbon &
45 MATERIALS SCIENCE & METALLURGY-II ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Rockwell cum Brinell Hardness Tester Single Disc Polishing m/c - 2 nos. Specimen mounting Press
46 MECHANICAL MEASUREMENT ENGINEERING AND TECHNOLOGY MECHANICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Digital 20 kg.tension compression force gauge Strain Indicator with strain gauge tool kit Flash
47 MECHANICS OF SOLIDS 138A ENGINEERING AND TECHNOLOGY CIVIL ENGINEERING UNDER GRADUATE UTM, Hardness testing m/c., Impact testing m/c., Simpl Lifting machine, Banding Momentr appt. etc.
48 MICROPROCESSOR AND CONTROLLER LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRICAL ENGINEERING UNDER GRADUATE Impulse Generator
49 NETWORK ENGINEERING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 52 Computers: Acer Veriton i3
50 PACKAGING LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOOD PROCESSING TECHNOLOGY UNDER GRADUATE Compression Tester,Texture Analyser
51 PERISHABLE PRODUCT PROCESING LAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOOD PROCESSING TECHNOLOGY UNDER GRADUATE Steam Boiler
52 PG LABORATORY ENGINEERING AND TECHNOLOGY SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS POST GRADUATE COMPUTERS,LIMITED TERM LICENCE CST STUDIO SUITE,CDMA MOBILE COMM. TRAINER,ST2115,DV164133,D M24031
53 PG RESEARCH LABORATORY-331B ENGINEERING AND TECHNOLOGY SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS POST GRADUATE COMPUTERS,MATLAB(Simulink,Signal Processing toolbox,Image Aquisition tool box,DSPtoolbox,Comm.tool
54 POWER ELECTONICSLAB ENGINEERING AND TECHNOLOGY ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG UNDER GRADUATE trainer units for device characteristics, controlled, rectifiers, and commutations circuit trainers,

Faculty Details:

 

Sr. No Name Gender Email Designation Level Specialization Date of Joining Appointment Type
1 Dr. RAJEEV Kumar JAIN Male rajeevpjain12(at)gmail.com PRINCIPAL UG FOOD PROCESS ENGINEERING 11-Apr-05 Regular/Approved
2 Dr. ABHAY Kiritkumar DASADIA Male abhi4physix(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG CRYSTAL PHYSICS 01-Sep-09 Regular/Approved
3 Dr. AJAY Rameshrao TAPRE Male artapre(at)indiatimes.com ASSOCIATE PROFESSOR UG FOOD TECHNOLOGY 04-Jun-07 Regular/Approved
4 Dr. ANANT Shridharrao KULKARNI Male anant_food(at)rediffmail.com ASSOCIATE PROFESSOR UG FOOD TECHNOLOGY 03-Feb-04 Regular/Approved
5 Dr. ANIL Shankarro NANDANE Male anilnandane(at)rediffmail.com ASSOCIATE PROFESSOR UG FOOD TECHNOLOGY 09-Aug-05 Regular/Approved
6 Dr. ANKITA JITENDRASINGH SINGH Female ankitapagedar(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG - 01-Mar-13 Regular
7 Dr. DHAVAL ASHVINKUMAR JANI Male dhaval.jani(at)gmail.com PROFESSOR PG DESIGN ENGINEERING 08-Oct-01 Regular/Approved
8 Dr. HEENA Rahul KHER Female ec.heena.kher(at)adit.ac.in ASST PROFESSOR PG IMAGE PROCESSING, CONTROL SYST 25-Mar-08 Regular/Approved
9 Dr. HETAL Nikunj PATEL Female ec.hetal.patel(at)adit.ac.in PROFESSOR PG IMAGE PROCESSING,VLSI DESIGN 11-Jan-00 Regular/Approved
10 Dr. MITESH ISHVARLAL SHAH Male mitu_adit(at)yahoo.com PROFESSOR PG THERMAL SCI 20-Jul-02 Regular/Approved
11 Dr. NARENDRASINH Bhagwansinh DESAI Male drnbdesai(at)yahoo.co.in ASSOCIATE PROFESSOR PG FUZZYSETS & FLUID FLOWS 01-Aug-08 Regular/Approved
12 Dr. NARENDRASINH Chandrasinh CHAUHAN Male narendracchauhan(at)gmail.com HEAD OF DEPT UG AI AND SOFT COMPUTING, DATA MI 16-Jan-04 Regular/Approved
13 Dr. NEERAJ Kabirdin CHAVADA Male neeraj_chavda(at)yahoo.com ASSOCIATE PROFESSOR UG THERMAL 23-Aug-12 Regular
14 Dr. NILESH Gordhanbhai CHOTHANI Male chothani_nilesh(at)yahoo.co.in ASSOCIATE PROFESSOR UG POWER SYSTEM PROTECTION 20-Jul-05 Regular/Approved
15 Dr. PRAGNESH Hasmukhlal SHAH Male pragnesh2002(at)sify.com HEAD OF DEPT UG POWER SYSTEM 06-Nov-00 Regular/Approved
16 Dr. PRAVIN Motiramji GANORKAR Male pmganorkar(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG FOOD TECHNOLOGY 07-Aug-08 Regular/Approved
17 Dr. PRAVIN Ratilal PRAJAPATI Male ec.pravin.prajapati(at)adit.ac.in ASST PROFESSOR PG COMMUNICATION SYSTEMS 18-Oct-02 Regular/Approved
18 Dr. RAJIV Bankimchandra BHATT Male rajivbhatt123(at)yahoo.co.in HEAD OF DEPT UG CONST. ENGG. & MANAGEMENT 01-Oct-02 Regular/Approved
19 Dr. RAJIV Vashrambhai VIRADIA Male rajiv.viradia(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG PURE MATHEMATICS 07-Dec-11 Regular/Approved
20 Dr. RUTVIJ Chandrakant JOSHI Male ec.rutvij.joshi.(at)adit.ac.in ASSOCIATE PROFESSOR PG COMMUNICATION SYSTEMS 06-Jan-05 Regular/Approved
21 Dr. SHIVMURTI SRIVASTAV Male shivmurtis(at)gmail.com HEAD OF DEPT UG FOOD PROCESS ENGINEERING 01-Jun-05 Regular/Approved
22 Dr. SUDHIR Kashinath GUPTE Male sudhirkgupte(at)yahoo.com HEAD OF DEPT UG AUTOMOBILE, MACHINE DESIGN 01-Feb-07 Regular/Approved
23 Dr. UNNATI Anand JOSHI Female urp1412(at)yahoo.com ASSOCIATE PROFESSOR PG MACHINE DESIGN 15-Jan-03 Regular/Approved
24 Dr. VIRANCHI Chudamanibhai PANDYA Male ec.viranchi.pandya(at)adit.ac.in ASSOCIATE PROFESSOR PG DIGITAL SIGNAL PROCESSING 23-Jul-02 Regular/Approved
25 Dr. VISHAL NARENDRA SINGH Male er.vishal(at)gmail.com HEAD OF DEPT PG THERMAL SC 06-Nov-00 Regular/Approved
26 Dr. VISHVJIT Kashyapray THAKAR Male ec.vishvjit.thakar(at)adit.ac.in HEAD OF DEPT PG CONTROL SYSTEM, EMBEDDED DESIG 25-Jul-02 Regular/Approved
27 Dr. YASHVANT DASHRATHLAL PATEL Male yash523(at)rediffmail.com ASSOCIATE PROFESSOR PG MACHINE DESIGN 02-Jul-07 Regular/Approved
28 Dr. YOGESH Dattatray KALE Male ydkale1(at)rediffmail.com ASST PROFESSOR UG APPLIED PHYSICS 25-Jun-11 Regular/Approved
29 Mr. ABHISHEKKUMAR SHAILESHKUMAR PANDEY Male abhishekpandey119119(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MECHANICAL 01-Jul-15 Regular
30 Mr. AJITH Tom JAMES Male ajithadukanil(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG MACHINE DESIGN 02-Jan-07 Regular/Approved
31 Mr. ANAND DIPAKBHAI PANDYA Male anandfromadit(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG WIRELESS SENSOR NETWORK, CRYPT 07-Feb-12 Regular
32 Mr. ANIRUDDHA Krishna KURTKOTI Male anirudh_922(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR UG CLOUD, CLUSTER COMPUTING 27-Jul-09 Regular/Approved
33 Mr. ANKIT Somabhai SUTHAR Male ankit4ic(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG EMBEDDED SYSTEM,INSTRUMENTATIO 11-Oct-08 Regular/Approved
34 Mr. ASIFIQBAL Yavarmiya THAKOR Male asif_engg2001(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG EMBEDDED SYSTEM.COMMUNICATION 02-Dec-08 Regular/Approved
35 Mr. AUSTIN Moses NADAR Male austinmoses(at)gmail.com LECTURER UG - 12-Dec-11 Adhoc/Contract
36 Mr. AYANESH YOGESHKUMAR JOSHI Male joyayanesh(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG M/C DESIGN 15-Jun-08 Regular/Approved
37 Mr. BALA DUTT Male baladutt8886(at)gmail.com ASST PROFESSOR PG THERMAL SCIENCE 17-Aug-11 Regular/Approved
38 Mr. BALA Ramanathan SUBRAMANIAN Male balulaive(at)gmail.com ASST PROFESSOR UG THERMAL 01-Aug-07 Regular/Approved
39 Mr. BHAGIRATH Parshuram PRAJAPATI Male bhagirath_123(at)yahoo.co.in ASST PROFESSOR UG DATA MINING, MACHINE LEARNING, 01-Jul-04 Regular/Approved
40 Mr. BHAUMIK SHETH Male bhaumik_j2206(at)yahoo.com ASST PROFESSOR UG THERMAL ENGINEERING 01-Jul-11 Regular/Approved
41 Mr. BHAVIK Rajnikant PATEL Male ec.bhavik.patel(at)adit.ac.in ASST PROFESSOR PG DIGITAL SIGNAL PROCESSING, SPE 16-Jan-04
Library Facilities :
Reading Hall Capacity: 250
Library Network: Yes
No of Multimedia PCs: Y
Reprographic Availability: Y
Working Hours: 8:00am To 6:00pm
 

Library Books :

 
Sr No. Book Details
1
Programme: ENGINEERING AND TECHNOLOGY
No of Titles: 9355
No of Volumes: 29700
No of National Journals: 74
No of Inter-National Journals: 10

Anti-Ragging Details:

Name of Committee Member: Dr. R.K.Jain
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Principal
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 04-Jun-12
 
Name of Committee Member: Dr.R.K.Jain
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Principal
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 14-Jun-05
 
Name of Committee Member: CHUDASAMA KALPESH JAYANTIBHAI
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Associate Professor
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 14-Jun-05
 
Name of Committee Member: PATEL SANJAY MAGANLAL
Committee Type: Anti-Ragging Squad
Profession: Associate Professor
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 14-Jun-05
 
Name of Committee Member: Mr. Brijesh Patel
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Asst. Professor
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 04-Jun-12
 
Name of Committee Member: Mr.Ajay Tapre
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Asst. Professor
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 04-Jun-12
 
Name of Committee Member: Mr.Chirag Soni
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Lab Asst
Associated With: A.d.patel Institute Of Technlology
Date of Appointment: 04-Jun-12
 
Name of Committee Member: Mr.Shailesh Patel
Committee Type: Anti-Ragging Committee
Profession: Lab Asst
Associated With: A.d.patel Institute Of Technology
Date of Appointment: 04-Jun-12
 

 

Student Count

 

 

 
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 CAD/CAM ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 5
2 ELECTRONICS & COMMUNICATION(SIGNAL PROCESSING & COMMUNICATION) ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 5
3 MECHANICAL ENGINEERING (THERMAL ENGG) ENGINEERING AND TECHNOLOGY POST GRADUATE 1st Shift 9
4 AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 60
5 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 60
6 COMPUTER ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 60
7 ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 59
8 ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 31
9 FOOD PROCESSING TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 60
10 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 60
11 MECHANICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNDER GRADUATE 1st Shift 120

 
 
તમારી કોલેજ મદદ
 • એમ્પ્લોયરને પ્રોત્સાહિત કરો
  તમારા કેમ્પસની મુલાકાત માટે હજારો રિક્રુટર્સને જાણકાર નિર્ણય લેવાની મંજૂરી આપો.
  એમ્પ્લોયરને પ્રોત્સાહિત કરો
 • એડ એડમિશન
  પ્રવેશ સીકર્સને તમારા કૉલેજ અને તેના વિદ્યાર્થીઓને જાણવા અને જોડાવા જણાવો.
  એડ એડમિશન
માત્ર સંબંધિત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માહિતી અપડેટ