HEAT & MASS TRANSFER (NME-504)

HEAT & MASS TRANSFER (NME-504) http://uptusuccess.com/heat-mass-transfer-nme-504/

ટિપ્પણીઓ

આ ટિપ્પણી માટે મને અપડેટ કરો
તમારી કૉલેજ સ્ટડી સામગ્રીઓ અને નોંધો શેર કરો
હવે પોસ્ટ કરો
કેમ્પસ ન્યૂઝ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ
 • અભ્યાસ સામગ્રી
  લેક્ચર નોટ્સ, અભ્યાસ સામગ્રી, ફાઇલ, સોંપણી વગેરે શેર કરી કોલેજો.
  અભ્યાસ સામગ્રી
 • શૈક્ષણિક વિડિઓઝ
  સાથીઓના અભ્યાસમાં મદદ કરવા માટે એક મહાન વિડિઓ શેર કરી કોલેજના વિદ્યાર્થી
  શૈક્ષણિક વિડિઓઝ
 • લેક્ચર પીપીએટ
  અન્ય તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલ પ્રસ્તુતિઓ.
  લેક્ચર પીપીએટ
 • શંકા પૂછો અને સ્પષ્ટ કરો
  વિશ્વનો સૌથી શિક્ષિત ડેટાબેઝ નિર્માણ, અભ્યાસ વિષયથી સંબંધિત, પૂછવા, જવાબ આપવા અને શોધવાની પીઅર
  શંકા પૂછો અને સ્પષ્ટ કરો